Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dzieci (RODO)

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach, zaznaczając jednocześnie, że poniższa informacja ma charakter ogólny.

  • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Sportu i Rekreacji Active Wojciech Gąsiorek, ul. J. Tuwima 70/19, 43-300 Bielsko Biała
  • W zależności od realizowanego zadania lub usługi celem przetwarzania danych może być wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacja zawartych umów lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.
  • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym w świetle obowiązujących przepisów prawa dane osobowe mogą być ujawnione, w zależności od realizowanego zadania lub usługi, są lub będą: strony postępowania administracyjnego; organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w celach i zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa, m.in. Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej, Urząd Marszałkowski w Katowicach, Biura Rachunkowe, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Szkoła Sportu i Rekreacji Active.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Okres przechowywania danych reguluje ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań.